Yellow circleGreen circle

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

„Долче Стилново ЕООД” с ЕИК 204703329, наричан по-нататък за краткост „Администратора“, прие настоящата Политика за бисквитки в съответствие с Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, наричан по-нататъкза краткост Регламента, и Законът за Защита на Личните Данни.

С настоящата Политика забисквитки целим да информираме субектите на данни как използваме „бисквитки“ идруги подобни технологии, които ни позволяват да съхраняваме информация в крайнотоустройство на субекта и да я достъпваме при посещението и навигирането насубектите на данни в уебсайтовете  www.dolcestilnovo.bg и www.italianskieziksofia.bg (“Сайтовете“). Политиката има за цел даобясни какво представляват „бисквитките“ и как се използват, както и дапредостави информация относно видовете „бисквитки“, използвани на Уебсайта,техните функции и начините, по които субектите на данни могат да упражнятконтрол върху използването им.

1. Как и защо използваме "Бисквитките"
1.1. Използваме файлове тип  „бисквитки“, за да може уебсайтът ни дафункционира правилно; за подобряване на навигирането между уебстраниците наУебсайта, както и за отчитане и анализ на трафика. „Бисквитките“ позволяват науебсайта да разпознава устройството на субекта на данните, както и неговитепредпочитания, и способстват за цялостно подобряване на онлайн изживяването му.

1.2. За да можем да използваме„бисквитки“, е необходимо браузърът, който използвате, да ги поддържа.
1.2.1„Бисквитките“ са стандартен инструмент за запазване на информация, отнасяща седо използването на уебсайтове.
1.2.2„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се създават автоматично припосещение на всеки уебсайт и които са запазени в използвания от вас браузър навашия компютър или друго устройство. Благодарение на някои „бисквитки“ успявамеда свържем вашата активност на уебсайта докато използвате браузъра. Когатозатворите прозореца на браузъра тези „бисквитки“ се изтриват автоматично.

1.3. Има и други„бисквитки“, които остават във вашия браузър или устройство за предварителнонастроен период от време и при всяко посещение на уебсайта ни се активират.
Освен „бисквитки“ използваме също т.нар. проследяващи пиксели (може да бъдеFacebook, Google Ads Pixel и др.), които работят на подобен принцип като„бисквитките“. Периодът на оставане на „бисквитките“ във вашия браузър илиустройство зависи от настройките на самите бисквитки, както и на вашия браузър.

2. Съхраняване на "Бисквитките"
2.1 „Бисквитките“ могат да бъдатсесийни или постоянни.
2.1.1 Сесийните „бисквитки“ сесъхраняват само за продължителността на престоя в даден уебсайт.
2.1.2 Постоянните „бисквитки“ могат даостанат съхранявани на устройството на субекта на данни и след края на престояи могат да бъдат достъпни,  всеки път,когато лицето отново посети уебсайта.

3. Контрол изтриване на "Бисквитките"
3.1 „Бисквитките“, които са строго необходими за функциониранетона Сайтовете, не могат да бъдат отказани, тъй като без тяхна помощ същият няма да може да функционира.  

3.2. „Бисквитките“, които не са строго необходими за функционирането на Сайтовете му, но позволяват анализ на използването му, съответно подобряване на онлайн преживяването на субектите на данни, могат да бъдат отказани. Субектите на данни имат право да изберат дали да приемат използването на такива „бисквитки“. За целта, при отваряне на "Сайтовете" се показва pop-up прозорец, който дава възможност на субектите на данни да сезапознаят с „бисквитките“, които са задължителни за функционирането на сайта, както и да изберат дали и кои незадължителни „бисквитки“ да бъдат активни при употребата на Уебсайта.  

4. Правно основание за използванто на "Бисквитки"
В съответствие с ОРЗД Администратора обработва лични данни само при валидно правно основание. Обработваме Вашите данни чрез използването на „бисквитки“ на следните правни основания:

4.1 Обработването на данни е необходимо за защита на законните и легитимните интереси на Администратора да поддържа своя Уебсайт в състояние, което да позволява нормалната му употреба от страна на субектите на данни.

4.2 Съгласието на физическото лице по отношение на „бисквитките“, които спомагат за анализ на потребителско поведение и не са задължителни за правилното функциониране на сайта.

4.3 “Администратора” съхранява личните данни, обработвани с помощта на „бисквитки“ за срок, не по-дълъг отнеобходимото и/или дължимото съгласно изискванията и спецификите на конкретната„бисквитка“.   

5. Промени в политиката за "Бисквитките"
Всички бъдещи промени в нашата Политика за „бисквитки“ ще бъдат публикувани в "Сайтовете". При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени в Политиката за „бисквитки“ и по други начини в съответствие с Условията за ползване на "Сайтовете".  

6. Какви права притежавате при обработването на Вашите данни?
ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, а именно:  

6.1. Право на достъп и информация, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

6.2. Право на коригиране на неточни лични данни: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, като се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg

6.3. Право на изтриване: При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие. Право да възразите срещу директния маркетинг

6.4. Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, и да ги прекъснете лично чрез отписване от нашите бюлетини или като се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg

6.5. Право на жалба пред надзорния орган: Вие имате право да подадате жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2.5.