Yellow circleGreen circle

Условия за поверителност и лични данни

(В сила от 25.05.2018 г.)

Този документ има за цел да Ви помогне да разберете как и защо „Долче Стилново“ ООД („Долче Стилново, „Администратора“) събира, използва и съхранява информацията, която Вие предоставяте при използването на услугите на Долче Стилново. Ние от Долче Стилново защитаваме правото Ви на конфиденциалност на лични данни в интернет и гарантираме, че до нея имат достъп ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такава информация и са длъжни да я съхраняват по законосъобразен начин.

1. За какви субекти събираме лични данни?
Долче Стилново обработва лични данни за следните категории субекти:Посетители на сайтовете www.dolcestilnovo.bg и www.italianskieziksofia.bg (“Сайтовете“) и/или регистрирани потребители на Сайтовете;Курсисти на Долче Стилново.

2. Какви категории лични данни събираме и обработваме и с каква цел?
Според категорията субекти на данните, Долче Стилново обработва следните категории лични данни за следните цели:

2.1. Посетители и регистрирани потребители на Сайтовете
Долче Стилново обработва, на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие, следните категории данни:

2.1.1 Имейл адрес, лично и фамилно име (предоставянето на лично и фамилно име не е задължително), телефон за обратна връзка (преоставянето му не е задължително) – Администраторът събира и обработва тези лични данни с цел предоставяне на безплатен електронен бюлетин, преференциална информация за провежданите от Долче Стилново курсове и отстъпки, информация, свързана с Италия, италианската култура и език, както и предоставяне на безплатни учебни материали по италиански език на посетители и/или потребители, които са заявили желание за това;  

2.1.2 Лично и фамилно име, имейл адрес и телефон за връзка (предоставянето на телефон не е задължително) -  Администраторът събира и обработва тези лични данни с цел осъществяване на контакт с потребители и/или посетители, които са заявили желание за участие в определен курс, предлаган от Администратора.

2.1.3 Анонимни демографски данни – възможно е Администраторът да събира анонимни демографски данни като анонимен IP адрес, часова зона, държава и език, предпочитания, маркетингови предпочитания, като тази информация не идентифицира определено лице.

2.2. Курсисти на Долче Стилново 
2.2.1 Долче Стилново обработва, на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор за предоставяне на езикови услуги, сключен съобразно Общите условия на Долче Стилново, следните категории данни:

1. Лично и фамилно име, имейл адрес и телефон за връзка – Администраторът събира и обработва посочените лични данни с цел осъществяване на връзка с курсиста по повод стартирането на съответния курс, администриране и провеждане на съответния езиков курс, осъществяване на контакт с курсиста при промяна в графика и/или начина на провеждане, както и за предоставяне на информация относно курса и/или продължаването му, предоставяне на курсиста на достъп до учебни материали и/или до онлайн класна стая, провеждане на допитване за обратна връзка от страна на клиентите за качеството на предоставяната услуга. Когато като курсист е записано малолетно или непълнолетно лице, Долче Стилново получава упоменатите лични данни за поне един от родителите/настойниците;

2.2.2. При вече стартиран езиков курс Долче Стилново може да прави видеозаписи на занятията от провежданите онлайн езикови курсове, съдържащи имена и/или образи на участващите в съответното занятие от курса курисити -  Администраторът събира и обработва посочените лични данни с цел и на основание легитимния интерес на „Долче Стилново“ ООД да подобрява непрекъснато качеството на своите услуги, като упражнява контрол върху учебния процес и предоставя на всички свои клиенти езикови услуги с оптимално качество и количество, включително и в случаите на пропуснати занятия.

3. На какви трети лица предоставяме данни?
Администраторът може да предоставя информация, съдържаща лични данни, в следните случаи:

3.1. Ако и доколкото това се изисква от приложим закон, Администраторът може да предоставя информация на държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

3.2. Администраторът може да споделя такава информация със свои доверени доставчици на услуги (като Mailchimp, Zoho Campaigns и др.), които му помагат с бизнес дейности (напр. помощ с операциите на Сайтовете, осигуряване на обслужване на клиентите и изпращане на имейли, използване на на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy),  

3.3. Администраторът може да споделя анонимни демографски данни с доставчици на услуги (като Facebook, Google) за оценка и подобряване на своите маркетингови и промоционални усилия, съдържание, продукти и услуги, за по-добро разбиране на интересите и предпочитанията на клиентите, за да Ви предоставим съответната информация, както и за провеждане на съвместни маркетингови програми. 

4. За каквъв период от време съхраняваме Вашата информация?
Ние ще съхраняваме личната Ви информация толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, за които тази информация е събрана. В някои случаи е възможно да съхраняваме Вашата лична информация за по-дълъг период от време, когато сме задължени да го правим в съответствие със законовите, регулаторните, данъчните или счетоводни изисквания. По-специално, ще съхраняваме конкретните видове информация за следните срокове:

4.1. Информация, която се въвежда след нарочно съгласие за получаване на безплатен електронен бюлетин, информация за провежданите от Долче Стилново курсове и отстъпки, информация, свързана с Италия, италианската култура и език, както и предоставяне на безплатни учебни материали по италиански език, и след приемане на Условията за използване на уебсайта ни, ще бъде съхранявана при нас до оттегляне на съгласието или докато ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация или се отпишете от нея сами. Можете да прекратите абонамента си самостоятелно по всяко време, като кликнете върху бутона “Unsubscribe” в долната част на всеки имейл или след като се свърже с Администратора на имейл: gdpr@dolcestilnovo.bg. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 

4.2. Данни, предоставени на основание записване в курс – до изтичането на 5 години от последната дата на курса, който курсистът е имал при нас, или до 5 години, считано от момента, в който курсистът ни е предоставил данни за контакт по повод желанието му за включване в новосформиращ се курс за съответното ниво.

ВАЖНО: Резултати от изпит също няма да се съхраняват за повече от 5 години и няма да могат да бъдат възстановени!

4.3. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

5. Вашите права във връзка с личните данни
5.1. Право на достъп и информация, включително право на копие на данните в процес на обработка: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

5.2. Право на коригиране на неточни лични данни: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, като се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg

5.3. Право на изтриване: При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие.Право да възразите срещу директния маркетинг

5.4. Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, и да ги прекъснете лично чрез отписване от нашите бюлетини или като се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg

5.5. Право на жалба пред надзорния орган: Вие имате право да подадате жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2.5.

6. Промени в политиката ни за поверителност
Администраторът си запазва правото да прави промени в политиката си за поверителност. Всички промени в политиката за поверителност ще бъдат публикувани тук и, ако е уместно, ще бъдат изпращани по имейл.

7. Контакт с нас
Администратор на личните данни по настоящата политика е „Долче Стилново“ ООД, ЕИК: 204703329, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1421, ул. „Бреза“ № 4.
За всички въпроси, свързани с нашата политика за поверителност и лични данни, можете да се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg